AUTOESTIMA  • 1ª sessió: ACTIVITAT 1: AUTOESTIMA

L’ARBRE DE LA MEVA VIDA:
Ha arribat l’hora que sapiguem què pensem els uns dels altres sobre les nostres capacitats o actuacions. Et proposem que realitzis aquesta activitat per conèixer-te millor i conèixer millor els altres.

1. Agafa un full en blanc i anota-hi el teu nom a l’encapçalament. Dibuixa un arbre a cada cara del full. L’arbre ha de ser el mateix en totes dues cares. Dibuixa-hi arrels, branques, fulles i fruits. En una de les cares escrius, a les arrels, les qualitats i capacitats que creus que tens. A les branques, hi poses les coses positives que fas. I, a les fulles i fruits, els èxits o bons resultats que tens. (10minuts)
2. Feu grups de 4 o 5 persones. Cadascú passa el seu arbre, per la cara del full que no hi ha res escrit, al company o companya que té a la dreta. Aquests han d’escriure, sobre la persona que encapçala el full, com a mínim una qualitat o capacitat a les arrels, una o més coses positives que fa a les branques i els èxits a les fulles o fruits. Després es passa a l’altre company o companya, i així fins que tot el grup hagi anotat les seves opinions positives sobre la persona que hi ha al full. (20 minuts).
3. Agafa el teu full i compara les teves respostes amb les que t’han donat les persones del teu grup. Escriu les coses que t’han sorprès més. Reflexiona sobre les diferències entre com et veus i com et veuen els altres. (10 minuts)
Allò que m’ha sorprès més ha estat:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Jo diria que la diferència entre com em veuen la resta del grup i com em veig jo, és el resultat de:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
4. Avalueu l’activitat realitzada i feu un debat sobre les qüestions següents:
a) Us valoreu suficientment?


b) La resta del grup t’ha trobat coses que tu no havies valorat?


c) Com t’has sentit amb les valoracions de la resta del grup?


      d) Us agrada fer aquest tipus d’activitats?


  • 2ª sessió: ACTIVITAT 2: AUTOESTIMA

TEST D'AUTOESTIMA
?